Start
Pismo do Prezesa Zarządu PGNiG SA w sprawie sytuacji Pracowników GK PGNiG
Redaktor: Administrator   
24.06.2016.

Wałbrzych, dnia 24 czerwca 2016r.

Pan Piotr Woźniak
Prezes Zarządu
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

Szanowny Panie Prezesie,

W ślad za wystąpieniami przedstawicieli Pracowników Spółek Zależnych GK PGNiG: Spółki Exalo Drilling SA i Spółki Geofizyka Kraków SA, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyrażając głęboką troskę o los Pracowników tych podmiotów, zwraca się do Pana Prezesa, aby w trybie nadzoru właścicielskiego podjął Pan natychmiastowe i zdecydowane działania, które zapobiegną ogromnej krzywdzie Załóg w trwającym procesie restrukturyzacji, którego efektem są zwolnienia grupowe, i który w efekcie prowadzi do likwidacji narodowego sektora poszukiwawczego, serwisowego i naftowego. Zwracamy się do Pana Prezesa o podjęcie konstruktywnego dialogu społecznego na poziomie branżowym, który będzie płaszczyzną dla znalezienia rozwiązania niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się Członkowie Naszego Związku będący Pracownikami Spółek Exalo Drilling i Geofizyki Kraków, jak i całe Załogi tych podmiotów. Brak uwagi dla spraw pracowniczych i brak troski o najważniejsze interesy Załóg jaki prezentują Pracodawcy tych Spółek, przy biernej postawie Zarządu PGNiG SA, który jako Właściciel, powinien stać na straży właściwych relacji w ramach zbiorowych stosunków pracy, jak i powinien być gwarantem uczciwego traktowania wieloletnich Pracowników, doprowadziło do eskalacji konfliktu i ogromnego napięcia spowodowanego realnym zagrożeniem utraty zatrudnienia. Obecnie, Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Spółce Exalo Drilling SA oraz w Spółce Geofizyka Kraków SA weszły w spory zbiorowe, i wobec sytuacji jaka ma miejsce, należy spodziewać się nieuchronnego nasilenia konfliktu społecznego. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pragnie z całą mocą podkreślić, że Załogi tych Spółek nie ponoszą żadnej winy w związku z aktualną sytuacją podmiotów, a ich słuszne postulaty i determinacja w walce o ich realizację wynikają z troski o Pracowników i ich Rodziny.

W swoich wystąpieniach kierowanych do Pana Prezesa Zakładowe Organizacje Związkowe Spółek Exalo Drilling i Geofizyki Kraków przedstawiły dokładnie przyczyny aktualnej sytuacji, jak i przedstawiły wiele koncepcji, których wdrożenie mogłoby zabezpieczyć zwalnianych Pracowników. Załogi podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG to ludzie doświadczeni i oddani branży, którzy doskonale znają jej specyfikę i jednocześnie mają wiedzę o światowym rynku poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Należy podkreślić, że na sytuację tych podmiotów wpłynęły nie tylko zewnętrzne czynniki, na które osoby zarządzające nie mogły mieć wpływu, ale dramatyczna sytuacja jest również efektem wieloletnich zaniedbań w obszarze inwestycyjnym, a także jest wynikiem nietrafionych i nieprzemyślanych działań, których skutki mają ponieść obecnie wyłącznie Pracownicy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako reprezentacja pracownicza Załóg branży górnictwa naftowego i gazownictwa niezmiennie stoi na stanowisku, że kwestie zatrudnienia, szacunku dla ludzi pracy i godność Pracowników są wartościami, z którymi nie należy dyskutować. Wszyscy zdają sobie sprawę z sytuacji i nieuchronności działań w obszarze restrukturyzacji zatrudnienia, jednak nie możemy zgodzić się na zwalnianie Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa bez określenia godnych i uczciwych osłon socjalnych. PGNiG SA jest bardzo bogatą Spółką, a jej zysk – zgodnie ze słowami Pana Prezesa – jest efektem zaangażowania Pracowników. Nie ma zgody na sytuację, w której w jednej Polsce, w jednej branży traktuje się ludzi w radykalnie inny sposób. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której jednemu Pracownikowi oferuje się godne odprawy w ramach PDO, a drugiego Pracownika upokarza się drobną zapomogą. Jako Centrala Związków Zawodowych domagamy się sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności za los naszych Pracowników.

Utrata zatrudnienia po wieloletniej i uczciwej pracy zawsze wiąże się z ogromnym szokiem i obawą o przyszłość. Rodziny naszych Pracowników potrzebują środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, dzieci muszą chodzić do szkoły i jeść, a czynsz musi być zapłacony. Jeżeli taka Firma jak PGNiG SA decyduje się na zwolnienia, to należy zabezpieczyć zwalnianym Pracownikom uczciwe osłony socjalne, które pozwolą ich Rodzinom przetrwać do czasu znalezienia innego zatrudnienia. Nie można pozwolić, aby nasi ludzie, którzy nie ze swojej winy znaleźli się w  trudnej sytuacji, doświadczyli utraty podstaw egzystencjalnych a ich Rodziny wykluczenia społecznego.

Do naszego Związku, podobnie jak i do innych Central, wpływa obecnie masa pism i maili od zrozpaczonych Pracowników i ich Rodzin, w których dominuje ogromne rozgoryczenie wobec sposobu, w jaki zostali potraktowani. „Czym różnią się nasi ludzie od górników, dla których znalazły się nasze środki na wypłatę czternastych pensji? Dlaczego Zarząd PGNiG SA nie szuka przede wszystkim rozwiązań, które zabezpieczą przed biedą własnych Pracowników? Czy nasze dzieci, ich przyszłość, codzienny byt i wykształcenie jest mniej ważne od dzieci górników? Czy to sprawiedliwe, że w jednym kraju, mimo wielu obietnic, nadal sprawiedliwość społeczna jest wyłącznie dla wybranych?” – takie i wiele innych pytań zadają nam ludzie, którzy doszli do granic wytrzymałości, i których spotyka ze strony Firmy upokorzenie w podziękowaniu za lata oddanej i uczciwej pracy. To rozgoryczenie ma swoje źródło przede wszystkim w tym, iż Zarząd PGNiG SA znalazł sposób na dofinansowanie obszaru górnictwa węgla kamiennego, choć jest to branża mająca o wiele mniejsze perspektywy niż sektor poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Dodatkowo, frustrację naszych ludzi wzbudzają działania w obszarze sponsoringu, którego wymiar generuje niewyobrażalne dla przeciętnego Pracownika koszty. PGNiG SA angażuje się w dotowania fundacji pożytku publicznego, a nie potrafi, mimo iż posiada wysokiej klasy ekonomistów i prawników, znaleźć sposobu na przekazanie niewielkich w porównaniu do wydatków na sponsoring środków dla Pracowników, którym godne osłony ponad wszelką wątpliwość słusznie się należą. Grupa Kapitałowa PGNiG jest jedną branżą wywodzącą się z tego samego źródła, która budowana była przez cale lata rękoma naszych Pracowników. Pozostawienie dzisiaj samym sobie ogromnej grupy Pracowników sektora naftowego i zaplecza jest działaniem, które nigdy nie powinno mieć miejsca.

Nasz Związek zawsze podkreśla wagę dialogu społecznego w rozwiązywaniu konfliktów przemysłowych. Nie ma lepszej drogi do porozumienia i znalezienia rozwiązania. Postawa Zarządów Spółek Exalo Drilling SA i Geofizyki Kraków SA wobec Pracowników i ich najważniejszych spraw zakłada bezwzględną realizację restrukturyzacji zatrudnienia bez szacunku i troski o Pracowników. W tych Spółkach nie ma negocjacji – tam Pracodawcy są obrażeni, że Pracownicy nie chcą przyjąć wspaniałomyślnie oferowanej jałmużny. Brak wyczucia, właściwych standardów i szacunku dla Załóg doprowadził do poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, a efektem tego może być tylko eskalacja konfliktu.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jako jednolita organizacja związkowa reprezentująca Członków będących Pracownikami Spółki Exalo Drilling SA i Geofizyki Kraków SA pragnie wyraźnie zaakcentować, że cała nasza społeczność związkowa solidaryzuje się z Pracownikami tych podmiotów, którzy walczą w słusznej sprawie o godność pracowniczą i zabezpieczenie bytu ich Rodzinom. Jednocześnie pragniemy z całą mocą podkreślić, że nasz związek udzieli swoim Członkom wszelkiego wsparcia, które będzie potrzebne do realizacji ich postulatów.

Szanowny Panie Prezesie,

Nie tak dawno wszyscy Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG zobaczyli, jak pan Prezes odbiera Złoty Laur dla Pracodawcy Roku. Czy odbierając tę prestiżową nagrodę, choć przez chwilę pomyślał Pan Prezes o swoich ludziach, którzy mają zostać wyrzuceni z branży jak niepotrzebny balast? Czy ogromna i zamożna Spółka nie może znaleźć rozwiązania, które pozwoliłoby Pracownikom Pracodawcy Roku godnie i spokojnie pracować, a w przypadku konieczności – godnie z tej branży odejść?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwraca się do Pana Prezesa o podjęcie działań mających na celu godne zabezpieczenie Załóg Grupy Kapitałowej PGNiG i zwracamy się o podjęcie dialogu na poziomie branżowym, który może być ostatnią szansą na utrzymanie spokoju społecznego.

Za OZZ GNiG,
Przewodniczacy

Dariusz Matuszewski


Do wiadomości:
1.    Pani Beata Szydło Premier Rządu RP
2.    Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii
3.    Pan Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa
4.    Pan Jan Guz Przewodniczący OPZZ
5.    Rada Nadzorcza PGNiG SA
6.    Centrale Związkowe działające w GK PGNiG SA
7.    Członkowie OZZ GNiG

 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Redaktor: Administrator   
19.05.2015.
Zmieniony ( 05.02.2016. )
 
Zakończenie prac nad Umową Społeczną w PSG
Redaktor: Administrator   
21.06.2016.

Image

W Polskiej Spółce Gazownictwa zakończyły się prace nad nową umową społeczną. Od miesiąca kwietnia 2016r. w Spółce pracowały powołane przez Prezesa Zarządu zespoły, których zadaniem było opracowanie nowej strategii, struktury organizacyjnej zapewniającej konsolidację obszaru dystrybucji i jego dynamiczny rozwój oraz zbudowanie nowego systemu motywacyjnego. W ramach nowego otwarcia dla dialogu społecznego w Polskiej Spółce Gazownictwa, w skład zespołów zadaniowych powołani zostali przedstawiciele dwóch reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i NSZZ „Solidarność”, a także reprezentacja pozostałych Związków Związkowych, które nie mają w Spółce statusu organizacji reprezentatywnych. Razem z reprezentacją Strony Społecznej na strategicznych warsztatach w pracach zespołów uczestniczyli specjaliści Spółki. Powołanie zespołów i udział Strony Społecznej w budowaniu całkiem nowej rzeczywistości korporacyjnej, jest wyrazem nowych, wysokich standardów dialogu społecznego. Strona Społeczna wysoko ocenia działania Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, który budując nową wizję dla podmiotu zaprosił przedstawicieli Pracowników do wspólnej pracy, wykorzystując kapitał jakim jest wiedza i doświadczenie Załogi. Jest to działanie, które zwiększa zaangażowanie wszystkich w proces zmian, buduje wspólną tożsamość organizacyjną, a przede wszystkim otwiera nowy rozdział budowania społecznej kultury organizacyjnej w Grupie Kapitałowej PGNiG, jeśli nie w ogóle w polskim środowisku pracy.

Zespoły zadaniowe pracowały przez wiele tygodni na warsztatach strategicznych, rezygnując na kilka miesięcy z prywatnego życia. W toku prac pojawiało się wiele kwestii spornych, zwłaszcza w odniesieniu do nowej struktury organizacyjnej Spółki i obawy wobec alokacji Pracowników do nowego schematu organizacyjnego. Formuła prowadzenia zmian w drodze dialogu społecznego i udziału w pracach przedstawicieli Strony Społecznej pozwoliła na osiągnięcie konsensusu. Dnia 17 czerwca 2016r. w Muzeum Gazownictwa nastąpiło uroczyste sygnowanie dokumentów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Zarządu PGNiG SA.

Wprowadzony pakiet zmian zakłada gwarancje zatrudnienia oraz wiele korzyści finansowych i pozafinansowych dla Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Przede wszystkim, Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zachowa w strukturze grupę ok. 1300 Pracowników przewidzianych do zwolnienia przez poprzedni Zarząd Spółki. w ramach podpisanego pakietu, Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa gwarantuje Pracownikom między innymi:

 

  • Zachowanie miejsc pracy – Zarząd Spółki nie wprowadza zaplanowanych zwolnień 1300 Pracowników;
  • Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zagwarantował Stronie Społecznej, że do końca jego kadencji nie będzie żadnych redukcji zatrudnienia;
  • W Spółce zostanie wprowadzony nowy system motywacyjny na lata 2016 – 2018 o łącznej wartości ok. 150 mln zł.;
  • Pracodawca gwarantuje, że w procesie zmian organizacyjnych każdy Pracownik otrzyma dwie propozycje pracy (jedną w aktualnej lokalizacji, drugą w innej lokalizacji do wyboru);
  • W prowadzona zostanie znacząca zmiana widełek płacowych (podniesienie minimalnego wynagrodzenia w Spółce z 2 480 zł. do 3 100 zł.;
  • System premiowy: docelowo 23% premii w przeliczeniu miesięcznym, docelowo łącznie 69% premii kwartalnie;
  • PPE docelowo 7% (nie więcej niż 300 zł.)
  • Wynegocjowany i sygnowany został nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PSG zawierający korzystniejsze zapisy w stosunku do poprzedniego, jest to najlepszy Układ w GK PGNiG.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w swojej wieloletniej historii działalności na rzecz branży zawsze stał na stanowisku, że dialog społeczny jest najlepszą drogą do osiągania równowagi między interesami stron zbiorowych stosunków pracy. Związek zawsze podkreślał, że udział Strony Społecznej w procesie decyzyjnym może przynieść wyłącznie korzyści zarówno Pracodawcy jak i Załodze. Bezprecedensowe działanie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa w prowadzeniu dialogu społecznego, uczciwość i otwartość wobec Pracowników jest mocna podstawą do wspólnego sukcesu – dynamicznego rozwoju Spółki i spokojnej pracy za godne wynagrodzenie.

Informacja: biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 21.06.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 166